English version

Privacy Statement

Morgendust, gevestigd aan Madurastraat 6 8022PR Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Morgendust verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam - E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info[at]morgendust.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Morgendust verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - Om goederen en diensten bij je af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Morgendust bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categoriee╠łn) van persoonsgegevens: Voor- en achternaam en E-mailadres, termijn tot afmelding van de nieuwsbrief via de website www.morgendust.com, reden van bewaren is enkel voor het versturen van de nieuwsbrief of andere promotie doeleinden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Morgendust verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies
Morgendust gebruikt functionele en social media cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Morgendust gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Tenslotte plaatsen we cookies die ervoor zorgen dat er een koppeling gemaakt wordt met social media en je reacties kunt plaatsen en informatie kan delen met je vrienden en/of jouw netwerkt. Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om jouw akkoord voor het gebruik van deze cookies. Je kunt via jouw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar houd er dan wel rekening mee dat sommige functies van onze website dan niet goed meer werken, zoals het plaatsen van reacties of het delen van informatie met je vrienden en/of jouw netwerk.

Google Analytics
Morgendust gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Van deze informatie worden statistieken gemaakt. Deze gegevens geven ons inzicht in het gedrag van bezoekers op de website. Door dit gedrag te analyseren, kunnen we de structuur, de navigatie en de inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Daarom maken wij gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info[at]morgendust.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Morgendust zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Morgendust wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Morgendust neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via info[at]morgendust.com

Contact
Contactgegevens: https://morgendust.com/ Maduratraat 6 8022PR Zwolle +31 653131392
R.J. van Kruistum is de Functionaris Gegevensbescherming van Morgendust Hij/zij is te bereiken via r.kruistum[at]home.nl

Privacy Statement

Morgendust, located at Madurastraat 6 8022PR Zwolle, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

Personal data that we process
Morgendust processes your personal data because you use our services and / or because you provide this data to us yourself. Below you will find an overview of the personal data we process:

- First and last name - Email address

Special and / or sensitive personal data that we process
Our website and / or service does not intend to collect data about website visitors under the age of 16. Unless they have parental or guardian permission. However, we cannot check whether a visitor is older than 16. We therefore recommend that parents be involved in the online activities of their children, in order to prevent data about children from being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without this permission, please contact us at info [at] morgendust.com and we will delete this information.

For what purpose and on what basis we process personal data

Morgendust processes your personal data for the following purposes:

- Sending our newsletter and / or advertising brochure

- To be able to e-mail you if necessary to carry out our services - To deliver goods and services to you

How long we keep personal data
Morgendust does not store your personal data longer than is strictly necessary to realize the goals for which your data is collected. We use the following retention periods for the following (categories) of personal data: First and last name and E-mail address, term to unsubscribe from the newsletter via the website www.morgendust.com, reason for storage is only for sending the newsletter or other promotional purposes.

Sharing personal data with third parties

Morgendust only provides to third parties and only if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation.

Cookies
Morgendust uses functional and social media cookies. A cookie is a small text file that is stored in the browser of your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. Morgendust uses cookies with a purely technical functionality. These ensure that the website works properly. These cookies are also used to make the website work properly and to optimize it. Finally, we place cookies that ensure that a link is made with social media and you can post comments and share information with your friends and / or your network. When you first visit our website, we will display a notification explaining cookies. We will ask for your agreement to use these cookies. You can disable the placing of cookies via your browser, but keep in mind that some functions of our website will no longer work properly, such as placing comments or sharing information with your friends and / or your network.

Google Analytics
Morgendust uses Google Analytics to keep track of how visitors use our website. Statistics are made from this information. This data gives us insight into the behavior of visitors to the website. By analyzing this behavior, we can make the structure, navigation and content of the website as user-friendly as possible. We have not allowed Google to use the obtained Analytics information for other Google services.

Security
Security of personal data is very important to us. That is why we use secure connections (Secure Sockets Layer or SSL) that protect all information between you and our website when you enter personal data.

View, adjust or delete data
You have the right to view, correct or delete your personal data. You can do this yourself via the personal settings of your account. In addition, you have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by our company and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal data that we hold about you in a computer file to you or another organization mentioned by you. If you want to exercise your right of objection and / or right to data portability or if you have other questions / comments about data processing, please send a specified request to info [at] morgendust.com. To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your ID with the request. Make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and citizen service number (BSN) black in this copy. This is to protect your privacy. Morgendust will respond to your request as soon as possible, but in any case within four weeks. Morgendust would also like to point out that you have the opportunity to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. You can do this via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

How we protect personal data
Morgendust takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you feel that your data is not properly secured or there are indications of abuse, please contact us via info [at] morgendust.com

Contact
Contact details: https://morgendust.com/ Maduratraat 6 8022PR Zwolle +31 653131392

R.J. van Kruistum is the Data Protection Officer of Morgendust He / she can be reached via r.kruistum [at] home.nl